Poklicna orientacija

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika.

Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.


8. razred

V drugem ocenjevalnem obdobju se začne intenzivnejša poklicna orientacija. Učenci se seznanijo s spletnimi portali:

Učenci intenzivneje zbirajo podatke in poklicne namere učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, sodelujejo z razredniki in učitelji ter izpolnijo vprašalnik o učnih navadah – VUN.


9. razred

Učenci v začetku šolskega leta prejmejo izvod meril za vpis v SŠ, izpolnijo Vprašalnik o poklicni poti ter prejmejo rokovnik za vpis. Ponovno jim je predstavljen tudi izobraževalni sistem. Vsak  učenec se skupaj s starši  udeleži individualnega svetovanja pri šolski svetovalki za PO, kjer si lahko izposodijo tudi informacije o šolah, opise poklicev, pridobijo informacije o učnih navadah in testih sposobnosti.  Vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva. Skupaj izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav še poteka svetovanje. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije za pridobitev štipendije. Prav tako se starši lahko udeležijo govorilnih ur pri šolski svetovalni službi.

  • celo leto: INDIVIDUALNO SVETOVANJE UČENCEM IN STARŠEM ter POSREDOVANJE GRADIVA,
  • oktober: IZPOLNJEVANJE »VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI«,
  • oktober – januar: PREDSTAVITVE VSEH OBALNIH SREDNJIH ŠOL,
  • december: OBISK CIPS-a (Center za informiranje in poklicno svetovanje), SEZNANITEV S SPLETNIM PORTALOM »KAM IN KAKO«, Hollandov test interesov SDS
  • januar: individualni razgovori s starši in učenci
  • februar: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, INFORMATIVNI  DNEVI
  • marec: IZPOLNJEVANJE PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Šolska svetovalna služba skupaj z učitelji in razredniki informira učence in starše o poklicni orientaciji. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo in šport, Obrtno zbornico, Zdravstvenim domom, srednjimi šolami, dijaškimi domovi. Na šoli opravimo tudi razna testiranja v zvezi s poklicno orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer…). Učencem pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki.

Mirjana Černetič, šolska svetovalna delavka


VEČ INFORMACIJ

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Seznam srednjih šol in dijaških domov

Opisi poklicev

Štipendije

dijaski.net

dijaskisvet.si

Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje


AKTUALNO V TEM ŠOLSKEM LETU

Oddaja vlog za deficitarne poklice

Vpis

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa | obrazložitev

Srednješolska dokumentacija – prijave za vpis in vpis

Razpis učnih mest

Informativa

(Ogledano skupaj: 519, današnjih ogledov: 1)