Šolska shema

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Tudi na naši šoli se zavedamo te problematike in zato smo se odločili sodelovati v omenjenem projektu. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nam bo dodelila oziroma odobrila predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

V okviru projekta bodo naši učenci deležni okvirno 20-tih brezplačnih razdelitev sadja. V dogovoru z našo vodjo prehrane bomo to opravili spomladi, saj imamo takrat na razpolago široko paleto sezonskega sadja, ki ga lahko otrokom ponudimo.
Sadje bodo učenci zaužili en krat tedensko, v času rekreativnega odmora in bo namenjeno vsem učencem šole.
Razdelitev mleka in mlečnih izdelkov pa bomo opravili v decembru in januarju, prav tako enkrat tedensko.

Načrtovane aktivnosti za učence v okviru projekta:

  • predavanja učencem o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju, zelenjavi, mleku in mlečnih izdelkih (sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki),
  • izobraževanja strokovnih delavcev,
  • urejanje šolskega vrta v okviru interesne dejavnosti,
  • vključitev ozaveščanja o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v učne ure in medpredmetne povezave, priprava delavnic na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
  • izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na omenjeno temo,
  • vključitev vsebin v koncept medpredmetne povezave (biologija, gospodinjstvo, likovni pouk, slovenski jezik, tuj jezik…) in razredne ure,
  • ogled kmetij, nasadov,
  • opremljanje jedilnice, učilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

http://www.shemasolskegasadja.si/

(Ogledano skupaj: 942, današnjih ogledov: 1)